Menu

Organizace výuky střední odborné školy

Školní vzdělávací program je koncipován jako čtyřletý, délka školního vyučování v průběhu školního roku je 40 týdnů, ve 4. ročníku 36 týdnů.

Počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se pohybuje v rozmezí od 31 do 33 hodin.

Podle možností probíhá výuka jednotlivých vzdělávacích předmětů ve speciálních učebnách, ve vybraných předmětech se třídy dělí na skupiny
s důrazem na zachování zásad hygieny a bezpečnosti práce. Prostor pro prohloubení odbornosti dle potřeb praxe, zájmu žáků a profilace školy vytvářejí volitelné předměty.

Praktická výuka je realizována na odborných pracovištích školy, ve vyšších ročnících jsou žáci vedeni ke spolupráci se sociálními partnery při rozvoji profesních dovedností nutných pro jejich profesní začlenění do pracovního procesu po úspěšném absolvování vzdělávání.

Odborná praxe

Obecným cílem odborné praxe je, aby si žák v praxi ověřil teoretické vědomosti a naučil se aplikovat znalosti a dovednosti, které získal
ve vzdělávacím procesu v podmínkách reálné praxe. Odborná praxe slouží k motivaci při výběru povolání a naplňuje prioritou vzdělávacího programu připravit absolventy s předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

Výkon odborné praxe je povinnou součástí školního vzdělávacího programu.