Menu

Slavnostní pasování žáků 1. ročníku

Dne 7. 9. 2021 proběhlo v naší škole již tradiční pasování žáků prvního ročníku.  Jedná se o rituál, při kterém maturanti vítají nové žáky SOŠ a slavnostně je tak přijímají do svých řad. Akce se tentokrát konala v zasedací místnosti budovy B-1 za účasti vedení školy, třídních učitelů, vychovatelů a dalších pedagogů. Ihned v úvodu promluvil k žákům ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA a jeho zástupce vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D., kteří směrem k nováčkům pronesli řadu milých i povzbudivých slov a mimo jiné jim popřáli mnoho zdaru a úspěchů při studiu. Nutno podotknout, že celý rituál pasování se nesl v duchu přátelství a pohody, ke které výrazně přispělo také hudební vystoupení našich talentovaných žáků. Troufám si říci, že se vše podařilo na výbornou a věřím, že celá akce tak nemalou měrou přispěla ke snazšímu „startu“ našich nových žáků.

V závěru bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a organizátorům, přičemž zvláštní pochvala a poděkování patří zejména těmto žákům:

  • Antonii Nicolette Stanovské za profesionální moderování akce,
  • Zuzaně Hetmánkové, Vendule Božoňové, Natálii Jadamusové, Karlu Vrbovi a Vlastimilu Palíškovi za pomoc a aktivní účast na aktu pasování,
  • Veronice Handlové, Andree Faltusové, Zuzaně Směšné, Veronice Malé, Michalu Ježovi a Matěji Slavíkovi za hudební příspěvek.

 Bc. Darek Nedbal

Ocenění osobností města Holešova 

Obec Holešov každoročně uděluje cenu města Holešova „Osobnost města Holešova“. Cílem udělování této ceny je podpora a propagace významných osobností města a jejich aktivit a seznamování s nimi širokou veřejnost.

V neděli 5. září proběhlo na zámku v Holešově slavnostní předání ceny za rok 2020. Kromě představitelů města Holešova a významných osobností se akce zúčastnil, na pozvání starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta, také ředitel Vyšší policejní škola a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově (dále jen VPŠ a SPŠ MV v Holešově) vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA.

Je velmi potěšující, že mezi oceněnými byli i zástupci VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V kategorii „Trenér a organizační pracovník města Holešova za rok 2020“ ocenění získal kpt. Mgr. Daniel Kolář. V kategorii „Sportovci do 20 let“ pak byl úspěšný žák střední odborné školy Matěj Eliáš.

Kpt. Mgr. Daniel Kolář působí ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově od roku 1994. Pod hlavičkou Sportovního klubu policie Holešov vede oddíl vzpírání, který navštěvují nejen žáci ze střední policejní školy, ale i z Holešova a okolí. Jako trenér zaznamenal mnoho úspěchů. Sám je doposud aktivní závodník v kategorii veteránů-masters.  

Matěj Eliáš je žákem čtvrtého ročníku střední odborné školy. Na škole je spokojený, náročné studium zvládá. Zajímá se hlavně o předmět tělesná příprava a právo. Atletice se věnuje od 15 let. Mezi jeho největší úspěchy patří zlato z halového Mistrovství České republiky v kategorii juniorů (běh na 800 metrů s časem 1:53,48 minut). Jeho zatím posledním úspěchem byla bronzová medaile na Mistrovství České republiky mužů kategorie 20-22 let (běh na 800 metrů s časem 1:54,86 minut).

Matěj by se rád věnoval atletice na profesionální úrovni. Jeho nejbližším cílem je nominace na mistrovství světa, které se uskuteční v příštím roce v Kolumbii.

Zkoušky Ministerstva vnitra A2 a B1 a Policejní jazyková zkouška

Měsíce červen a červenec byly na oddělení cizích jazyků VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve znamení jazykových zkoušek. Nejprve skládali Zkoušku Ministerstva vnitra B1 posluchači kurzu a poté využili možnosti složit Zkoušku Ministerstva vnitra A2 a následně i Zkoušku Ministerstva vnitra B1 policisté služby cizinecké policie, kteří se po ukončení základní odborné přípravy (ZOP) připravovali na Policejní jazykovou zkoušku. Někteří z nich navštěvovali desetitýdenní prezenční kurz, jíní studovali formou e-learningu. Pět z těchto policistů tak v průběhu tří týdnů zvládlo složit všechny tři náročné jazykové zkoušky; Zkoušku Ministerstva vnitra A2, Zkoušku Ministerstva vnitra B1 a Policejní jazykovou zkoušku. Zde jsou postřehy jednoho z nich:

Po úspěšném absolvování ZOP a cizinecké profilace na jaře roku 2021 nás čekal ještě kurz anglického jazyka. Někteří z nás, včetně mě, už byli ze studia unaveni a raději než ve školních lavicích by se viděli ve výkonu služby. Bohužel, naše „chabé“ znalosti tomu neodpovídaly a po rozřazovacím testu bylo rozhodnuto, že nad knihami strávíme ještě nějaký čas.

Jako správní příslušníci policejního sboru jsme se k problému postavili čelem a znovu se se 100% nasazením pustili do studia. To sice u některých brzy polevilo (prakticky během prvních pár lekcí), ale většina z nás brala situaci vážně a rozhodla se využít ji maximálně ve svůj prospěch a pro možný budoucí kariérní růst. V rámci studia nám bylo umožněno zkusit štěstí a uplatnit nově nabyté vědomosti podstoupením Zkoušky Ministerstva vnitra A2 a B1.

Po zvážení svých znalostí jsem se rozhodl začít opatrně a přihlásil se už na první zkoušku A2. Ten den, bylo to 1. července, bylo už od rána velmi horko. Nicméně, kdo nemá v hlavě, musí aspoň vypadat. Tak jsem se nasoukal do svátečního obleku a s pocitem „kdo nic neví, nic nezapomene“, se vydal do jámy lvové. Zkouška byla rozdělena do dvou částí, písemné a ústní. Písemná část se skládala z poslechových cvičení, porozumění textu a sepsání krátkého neformálního dopisu na dané téma. V ústní části jsme měli představit sami sebe stručným životopisem, sehrát modelovou situaci, pohovořit v monologu na téma dle vytažené otázky a popsat fotografii. Ten den jsme všichni zkoušku udělali a já dokonce na plný počet bodů!

Takže bylo rozhodnuto a já se přihlásil i na zkoušku B1. Ta probíhala podobně jako ta předešlá, byl však kladen větší důraz na odbornost, psaný projev už musel být formální a místo jednoho obrázku jsme museli popisovat dva a ještě je porovnávat. Nakonec jsme, až na jednoho nešťastníka, kterého skolila tréma a nešťastná ruka při výběru otázky, uspěli opět všichni. Už to sice nebyl plný počet bodů, ale k úspěšnému složení zkoušky to stačilo.

Netřeba říkat, že vykonání závěrečné zkoušky z jazyka na konci kurzu už byla jen taková třešnička na dortu. Je ale nutné říci, že nebýt nasazení našich lektorek, které se organizaci zkoušek věnovaly i ve svém osobním volnu a nad rámec svých povinností, nikdy bychom je neabsolvovali. Také nebýt spolužáka Rudy, který pro nás dokázal zjistit všechny potřebné informace, bychom se dnes nemohli pyšnit osvědčeními o vykonání zkoušek.

Závěrem bych proto chtěl všem, nejen za sebe, poděkovat. Hodně jsme se naučili a s jejich pomocí jsme nápor náročných zkoušek dokázali zvládnout snáze a nové znalosti zúročit. Díky.

Za Alien Police nstržm. Petr Jakšič

Adaptační workshop 

První zářijové dny v „nové škole“ jsou pro nastupující žáky prvního ročníku plné informací a zážitků. Poznávají nové spolužáky a nové třídní učitelky nebo třídní učitele. Adaptační workshop by měl žákyním a žákům pomoci překlenout začínající školní rok v nové škole a třídě. Většina z nich zažívá i první dny samostatnosti na internátě. Takže začátek školního roku byl nabit pohybovými aktivitami, interaktivními workshopy, povídáním i tzv. ledolamky (icebreaker hry). Veškeré tyto činnosti pomohly aktivizovat žáky, navodit příjemnou atmosféru a nastavit dobré klima ve vznikajícím kolektivu.

V úvodu celé akce došlo k setkání vedení školy s nově nastupujícími studenty prvního ročníku. Ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA pozdravil „své“ žáky a popřál jim hodně studijních úspěchů.

Adaptační workshop si škola realizuje sama, prostřednictvím vyškolených pedagogů. Velkou roli zde sehrávají i třídní učitelé, kteří jsou přítomni všem aktivitám, což jim pomáhá lépe třídu poznat a nastavit si zásady fungování kolektivu tak, aby se v něm všichni cítili dobře. Zda se to podařilo, to ukáže teprve čas.

Dne 31. srpna 2021 ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA pozdravil se svými zástupci pedagogické pracovníky a popřál jim hodně úspěchů do nového školního roku 2021/2022. Hovořil o těžkém období uzavření škol v souvislosti se šířením nemoci COVID-19, o distanční výuce a vyjádřil naději, že začínající školní rok již bude se žáky v lavicích.

Zástupce ředitele pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. shrnul výsledky vzdělávání z minulého školního roku. Zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Bc. Martin Novotný hovořil o záležitostech z ekonomické oblasti. Závěrem vedoucí oddělení personální práce JUDr. Vlastislav Pacík seznámil účastníky s personálními změnami na pedagogickém úseku.

V rámci slavnostního shromáždění ředitel školy předal příslušníkům Policie ČR služebně zařazeným u VPŠ a SPŠ MV v Holešově medaile ministra vnitra „Za zásluhy o bezpečnost“ a „Za věrnost II. stupně“ a „Čestnou medaili“ Policejního prezidenta.

Taktéž udělil „Čestnou medaili Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově“ „STAROBRONZ“ civilním zaměstnancům za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména školy.