Menu

Charakteristika střední odborné školy

Kód a název oboru vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Škola realizuje vzdělávání žáků v oboru Bezpečnostně právní činnost s cílem, aby co nejvíce absolventů tohoto oboru nastoupilo v budoucnosti
k Policii ČR, v řadě případů třeba až po absolvování vyššího odborného vzdělání nebo vysoké školy. Prostředí školy a úzké napojení na Ministerstvo vnitra, pod jehož řízení škola patří, umožňuje výrazné zaměření vzdělávání na budoucí policejní práci jak v poznatkových obsazích výuky, tak zejména
v postojových cílech – škola má možnost účinně motivovat žáky k práci u Policie ČR.

Škola disponuje moderními materiálními didaktickými prostředky výuky, jako jsou počítače, dataprojektory, vizualizéry, má počítačové i odborné učebny, střelnice, tělocvičny atd. Odborná praxe se uskutečňuje formou exkurzí u útvarů Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů, zdravotnické záchranné služby a úřadů státní správy a samosprávy.