Menu

Vánoční soutěže

Během posledního výukového týdne před vánočními prázdninami vyučující anglického jazyka vnesli do výuky vánoční atmosféru v podobě originálních soutěží.
Cílem těchto soutěží bylo hravou formou žákům představit reálie a terminologii týkající se zimního období v anglicky mluvících zemích a dále pak poskytnout žákům prostor pro kreativní pojetí jednotlivých zadaných úkolů. Všichni zúčastnění se dobře bavili a ti nejlepší luštitelé byli odměněni cenami.

 Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově

V úterý 18. prosince 2018 proběhl tradiční projektový den na střední odborné škole.
Pro první ročník lektoři peer programu pod vedením Mgr. Kotoučové realizovali peer aktivity z oblasti návykových látek. Druhý ročník absolvoval workshop na téma mapování drogové scény – příklady z praxe a workshop na extremismus a divácké násilí. Obě akce zajišťovali policisté z MŘ Ostrava a z KŘ PČR Ostrava. U žáků třetího ročníku proběhly motivační besedy, které se týkaly práce u policie, konkrétně u Speciální pořádkové jednotky KŘ PČR Moravskoslezského kraje. Druhou besedu zajišťoval kolega z SKPV KŘ Olomouckého kraje, který se specializuje na krizovou komunikaci v policejním vyjednávání. Žákům čtvrtého ročníku se věnovali personalisté z krajských ředitelství a vybraných služeb. Prezentaci vedla vedoucí odboru personálního policejního prezídia.

Projektový den byl zaměřen na prevenci rizikového chování a zároveň motivoval naše žáky k výběru své budoucí profese.

Šprechtíme

Ve čtvrtek 13. prosince proběhlo vánočně laděné konverzační odpoledne s němčinou. Vždy dva zástupci z každé třídy soutěžili v rozličných disciplínách. Cílem nebylo prověřovat gramatické znalosti, ale zábavnou formou porovnat své schopnosti porozumět slyšenému, vysvětlit slova či je doplnit do kontextu. Některé výkony rozesmály spolusoutěžící, kreativita a nápaditost je našim studentům vlastní. A vůbec nevadilo, že mezi sebou soupeřili žáci prvních i čtvrtých ročníků.

Celé zápolení skončilo následovně:

1. místo               Eliška Benešová, Denisa Nekulová, 2.D
2. místo               Kateřina Důbravová, Veronika Valošková, 3.B
3. místo               Sára Machulová, Hana Raclová, 2.B

Děkuji celé sekci německého jazyka za přípravu a celkovou organizaci.

Mgr. Martina Pořízková

Ekonomická olympiáda

V prosinci roku 2018 proběhl v naší škole 2. ročník soutěže „Ekonomická olympiáda“.

Této soutěže se zúčastnily všechny tři třídy 4. ročníku. Do krajského kola postoupili tito soutěžící:

Ze 4.A: Maceášik Tomáš, Hanáková Nikol
Ze 4B: Franek Antonín, Havránek Lukáš, Kadubcová Kateřina
Ze 4.C: Hňoupek  Jiří

Soutěžícím přeji hodně úspěchů v krajském kole.

kpt. Ing. Eva Kaňová

Olympiáda v českém jazyce

K tradičním soutěžím, do nichž se žáci naší školy mohou každoročně zapojit, patří kromě jiných i Olympiáda v českém jazyce.  V letošním školním roce proběhlo školní kolo 27. listopadu.

Olympiáda měla dvě části. V první z nich řešili účastníci soutěže mluvnické úkoly, které se týkaly zvukové stránky jazyka, slovotvorby, skladby, tvarosloví a stylistiky. Po gramatických úlohách následovala část druhá – slohová práce na dané téma.  Obě části byly poté vyhodnoceny učitelkami českého jazyka a literatury.

Nejlepších výsledků dosáhly žákyně Monika Křenová (3.A), Vendula Kouřimská (4.A) a Eliška Pavlíčková (3.C). První dvě jmenované budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční  na kroměřížském gymnáziu.

Mgr. Petra Chudárková