Menu

Adaptační workshop

Adaptační workshop, který škola pořádala od 4. do 7. září 2023, zahrnoval aktivity zaměřené na teambuilding (navození vhodné atmosféry mezi žáky, na spolupráci třídy jako týmu a poznávání nového kolektivu, činnosti na problem solving). Klíčovou úlohu zde sehrávají také třídní učitelé v roli „pozorovatelů“. Díky tomuto programu usnadníme nastupujícím žákům adaptaci na nové prostřední a snížíme potencionální rizika související s přechodem na střední školu a působení v novém kolektivu. Adaptační workshop má žákům pomoci zpříjemnit začínající školní rok v nové škole a třídě. Většina z nich zažívá i první dny samostatnosti na internátě.

Doufáme, že se novým prvákům bude na škole líbit!