Menu

Návštěva školní knihovny

Ve dnech 24. - 26. září 2018 navštívili žáci tříd 1. A, 1. B a 1. D ve výuce českého jazyka a literatury školní knihovnu v rámci učiva o knihovnách, vzdělávacích institucích a internetu. ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovedností, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů.

Návštěva knihovny přispěla k rozvoji kompetence k učení, komunikativní i sociální a zejména kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi. Přitom byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a především téma Informační a komunikační technologie.

Paní vedoucí knihovny Mgr. Alena Přívarová se na besedu velmi pečlivě připravila. Žáky jednotlivých tříd vždy přivítala a seznámila je s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možností půjčovat si knížky k maturitní četbě, rozdělením knih ve školní knihovně, příruční knihovnou, druhy katalogů k orientaci čtenářů, způsobem půjčování knih atd. Žáci měli možnost si fond knihovny důkladně prohlédnout. V závěru hodiny vznesli řadu věcných dotazů, na které jim paní Přívarová fundovaně odpověděla. Někteří z nich si hned odnesli vybrané knížky a těší se na četbu.

Věříme, že po této návštěvě přibudou spokojení čtenáři nejen školní knihovně, ale že začnou číst i žáci, kteří se doposud s knížkami míjeli. 

PhDr. Jana Holubcová a Mgr. Jitka Gavendová