Menu

Policista v multikulturním prostředí

     V souladu s ročním plánem výchovně-vzdělávacích aktivit školy proběhl v termínu 14. 11. – 16. 11. 2023 kurz „Policista v multikulturním prostředí“ kterého se účastnilo 14 policistů z jednotlivých KŘ P z celé Moravy. Kurz byl určen pro policisty zařazené na úseku práce s národnostními menšinami s cílem prohloubení vědomostí
a poskytnutí informací se zaměřením na sociokulturní rozmanitost obyvatel České republiky.

     Prudký celosvětový rozvoj civilizace přináší spoustu nových jevů, které se intenzivně prosazují v každodenním životě. Jedním z těchto nových fenoménů je interkulturní komunikace, na kterou policisté denně naráží při výkonu policejní služby. Setkávají se s lidmi, kteří uplatňují různé životní strategie, nestejné hodnotové stupnice a rozmanité víry.

     V jednotlivých tematických celcích jsou řešeny a prezentovány otázky romské populace, islámu, náboženských specifik, migrace a interkulturní komunikace. Absolvování kurzu přispívá k tomu, aby Policie ČR byla vnímána jako složka státní služby, která dohlíží na dodržování rovnosti jedinců v kontextu nediskriminující občanské společnosti a adekvátně přistupuje k osobám, které se od většinové společnosti tak či onak odlišují.

PaedDr. A. Strachota