Interní protikorupční program VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Interní protikorupční program Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově, včetně novelizace z roku 2021  je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce v rámci školy a je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:

 1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
 2. transparentnosti,
 3. řízení korupčních rizik a sledování kontrol,
 4. postupy při podezření na korupci,
 5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.

V souladu s cíli interního protikorupčního programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově, mají zaměstnanci možnost podat oznámení skutečností indikujících podezření na korupční jednání některým z níže uvedených způsobů.

Příjemce oznámení dodržuje následující pravidla:

 1. zaručuje anonymitu oznamovatele,
 2. vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
 3. určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
 4. stanoví, popřípadě konzultuje další postup dle stupně závažnosti oznámení,
 5. vede evidenci podání pro statistické zpracování,
 6. navrhuje nápravné opatření na základě zjištěných skutečností.

K podání oznámení může zaměstnanec školy využít:

Zveřejňované informace:

Informace o rozpočtu a majetku, s nímž má škola právo hospodařit  + výroční zpráva

Informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek

Uzavřené smlouvy, včetně dodatků

Organizační struktura školy včetně kontaktů na vedoucí zaměstnance školy

Profesní životopisy ředitele školy a jeho zástupců

Seznam poradců a poradních orgánů v roce 2017

V roce 2018 VPŠ a SPŠ MV v Holešově nevyužila služeb poradců a poradních orgánů

Seznam poradců a poradních orgánů za první pololetí roku 2019

Seznam poradců a poradních orgánů VPŠ a SPŠ MV v Holešově – souhrnná zpráva za rok 2019

Seznam poradců a poradních orgánů VPŠ a SPŠ MV v Holešově - za první pololetí 2020

Seznam poradců a poradních orgánů VPŠ a SPŠ MV v Holešově – souhrnná zpráva za rok 2020

Seznam poradců a poradních orgánů VPŠ a SPŠ MV v Holešově - za první pololetí 2021