Menu

BOBŘÍK INFORMATIKY 2019
12. ročník

Ve dnech 4. 11. – 15. 11. 2019 se opět uskutečnila celostátní soutěž „Bobřík informatiky“ a žáci naší školy se jí už tradičně zúčastnili v hojném počtu.  Tato předmětová soutěž, podporovaná MŠMT, je organizována v pěti věkových kategoriích pro žáky od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník SŠ a nevyžaduje žádné speciální znalosti z informatiky. Cílem soutěže je poskytnout zájemcům o počítače platformu pro porovnávání svých znalostí, popularizovat informatiku ve školách a modelovat zaměření tohoto školního předmětu od konzumování informačních technologií směrem k základům odborné informatiky.

Soutěžící studenti vyplňovali test na počítači v prostředí webového prohlížeče (na adrese www.ibobr.cz) a zpracovávali celkem 12 úloh, které byly limitovány časem 40 minut. Úlohy byly rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. Podle stupně obtížnosti tak za správnou odpověď mohl soutěžící získat určitý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď mu byl určitý počet bodů odebrán.

Soutěže se celkem zúčastnilo 170 studentů naší školy, 75 v kategorii Senior (žáci 3. ročníku SOŠ) a 95 v kategorii Junior (žáci 1. a 2. ročníku SOŠ). Každý soutěžící začínal se startovním počtem 60 bodů.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo celkem 17 studentů, kteří získali alespoň 120 bodů a bobříka informatiky tak „ulovili“. Mezi nejlepšími se umístili především Jan Kupec z 1. roč. (172 bodů), Monika Žáčková (148) a Vlastimil Palíšek (145) z 2. roč. SOŠ.

Gratulujeme úspěšným řešitelům a všem účastníkům soutěže děkujeme za příkladnou reprezentaci školy na celostátní úrovni.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel oddělení VVP

Čeká nás Brusel

Ve čtvrtek 7. listopadu se v aule kroměřížského gymnázia sešli účastníci literární soutěže „17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů“.  Tuto soutěž společně vyhlásili poslankyně EP  Ing. Michaela Šojdrová, Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž u příležitosti blížícího se výročí.

Do soutěže se zapojily gymnázia Velehrad, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Holešov i obě kroměřížská, Vsetín a Otrokovice, dále pak TSOŠ veterinární Kroměříž, VPŠ a SPŠ MV Holešov a Obchodní akademie Kroměříž. Naši školu reprezentovaly studentky – Gabriela Železná a Eliška Benešová ze třídy 3. D a Zuzana Hetmánková z 2. A.

Po krátkém vystoupení sboru kroměřížského gymnázia a slavnostních proslovech europoslankyně, ředitele gymnázia a starosty města Kroměříže přišlo na řadu vyhlášení, které nám udělalo velkou radost. Eliška Benešová získala zvláštní cenu europoslankyně Ing. Michaely Šojdrové a práce Zuzany Hetmánkové byla porotou hodnocena jako druhá nejlepší. Kromě hodnotných cen, které jsme obdržely, byl pro nás překvapením i odměnou zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu.

Poděkování patří učitelkám českého jazyka a literatury, které nás na soutěž připravovaly.

Zuzana Hetmánková

Skauting 

Ve dnech 16. a 23. října 2019, v rámci rozšířené výuky občanské nauky, navštívili žáci a žákyně 1. ročníku SOŠ výstavu zaměřenou na holešovský skauting.  Na zámku v Holešově měli možnost nahlédnout do skautské klubovny, tábora, historie i dovedností, skrze které se skauti a skautky snaží měnit svět. Součástí výstavy byl i interaktivní program, spojený s vyplňováním pracovního listu, což jistě podnítilo zájem a snahu všech našich žáků a žákyň. Program byl pojat jako minikurz etické výchovy a směřoval k seznámení s etickými přístupy, k zamyšlení nad svými hodnotami a na základě příběhu zákazu skautingu v době nacistického a komunistického režimu žáci a žákyně hledali vlastní etické řešení situace

Na program navázala paní učitelka Mgr. Kotoučová v hodinách občanské nauky a společně se skauty z jednotlivých tříd 1. ročníku společně završili odpoledne strávené v holešovském zámku.

Děkuji paní učitelce Mgr. Kotoučové, třídním učitelům, třídním učitelkám a dalším vyučujícím, kteří se na akci podíleli jako pedagogický dozor. Stejné poděkování směřuji k žákům a žákyním 1. ročníku, kteří se v osobním volnu zúčastnili a aktivně zapojili do této vzdělávací akce.

plk. Mgr. Petr Benda
vedoucí oddělení policejních činností

ODPOLEDNE V DOMOVĚ PRO SENIORY

Pochopení vzájemně odlišných generačních světů nebývá vždy jednoduché. Dnešní společnost má pocit, že mladé lidi nic nebaví ani nezajímá. Právě toto tvrzení se rozhodla změnit parta našich žáků z druhého ročníku.

V pondělí 4. listopadu 2019 si žáci připravili hodinový program na tradičním setkání Klubu seniorů Holešov, které se konalo v prostorách Domova pro seniory v Holešově. Svůj program zahájili písněmi, které v sobě nesly kouzlo pohádek. V několika vstupech tak mohli senioři zhlédnout pěvecká vystoupení za doprovodu různých hudebních nástrojů (kytary, klavíru, flétny, harmoniky) a dvě gymnastická vystoupení. Závěr programu patřil žákům, kteří předvedli ukázku ze street workoutu.

Pro žáky to byla již druhá akce, kterou pro seniory z Holešova a okolí pomáhali v letošním roce zorganizovat. V červnu se podíleli na charitativní akci ve Štípě u Zlína pod názvem „Pouť méně mobilních do Štípy“, kterou pořádala Charita Holešov. Těmito akcemi chtějí naši žáci ukázat, že dvě různé generace nemusí žít jen vedle sebe, ale spolu.

Všem zúčastněným žákům děkuji za ochotu pomáhat druhým lidem a vzornou reprezentaci školy. Především děkuji žákům z třídy 2. A a jejich třídní učitelce Mgr. Jolaně Saibertové za spolupráci a přípravu kulturního programu. 

Mgr. Hana Bendová

Logická olympiáda 2019

Jak se již stalo dobrým zvykem, i v letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže Logická olympiáda. Soutěž zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů ve dnech 15. až 17. října 2019. Ve školním on-line kole nás v kategorii C reprezentovalo 320 žáků 1. až 4.  ročníku střední odborné školy. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Při řešení nerozhodují naučené znalosti a vědomosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

Nejlepší řešitelé základního kola:

1. Berecz Ondřej 3.C
2. Šimonová Denisa 3.C
3. - 4. Kovaříková Justýna 2.A
  Větříšek Petr 2.B
5. - 6. Kynčlová Veronika 3.D
  Páclová Valentýna 2.B
7. Jurkovská Lucie 1.D
8. Vladovová Tereza 3.C
9. Novosad Jakub 1.D
10. - 11. Lorencová Anna 3.D
  Ulčák Petr 1.C

Do krajského kola soutěže, do něhož postupuje 50 nejlepších řešitelů v každém kraji, se stejně jako loni z naší školy probojoval  Ondřej Berecz z 3. C. Všem žákům děkujeme za účast, úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání v dalším ročníku soutěže.

RNDr. Jana Návratová