Menu

Akce se konala v době od 13:30 do 15:00 v učebně českého jazyka č. 109. Celkem se na ni přihlásilo 24 zájemců o češtinu.

Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První z nich obsahovala náročné úlohy ze slovotvorby, tvarosloví i skladby a druhá část potom slohový úkol, u něhož se hodnotilo dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, vhodný výběr lexikálních prostředků i větná stavba. Přihlíželo se také k tvaroslovné a pravopisné správnosti. Soutěžící mohli z celé práce dostat až 35 bodů.

Dvě nejlépe hodnocené práce postupují do okresního kola, které proběhne na kroměřížském gymnáziu, a to práce Alice Tiefenbachové ze 4.B a Lenky Maršálkové ze 4.C.

Školní kolo olympiády zabezpečovaly vyučující českého jazyka a literatury Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová.

PhDr. Jana Holubcová